• उपलब्ध मूलभूत सुविधा:-

१. तज्ञ, अनुभवी आणि कुशल मनुष्यबळ

२. आवश्यक सोयी

३. सामाजिक, शैक्षणिक आणि संशोधनपर कार्य.

४. परिसर

 

१. मनुष्यबळ:-

मनोविकारतज्ञ                                     Psychiatrist                                      04

मानसशास्त्रज्ञ                                      Psychologist                                     08

सामाजिक कार्यकर्ता (मनोविकार)            Psychiatric Social Worker                01

समुपदेशक                                          Counselor                                        06

व्यवसायोपचार तज्ञ                              Occupational Therapist                  02

परिचारक वर्ग                                     Nursing staff                                    12

वर्तणूक उपचार / मानसोपचार तज्ञ         Behavior/ Psycho therapist              03

प्रयोगशाळा तज्ञ                                  Lab. Technician                                02

इ.इ.जी. / इ.सी.जी. तंत्रज्ञ                     E.E.G./ E.C.G. Technician                 02

संशोधक                                            Research staff                                  06

ग्रंथपाल                                             Librarian                                          01

 

आवश्यक सोयी:-

     • बाह्य रुग्ण विभाग
     • तात्कालिक सेवा
     • अंतर्रुग्ण विभाग
     • प्रयोगशाळा
     • मेंदु / हृदयाचा विद्युत आलेख
     • मानसशास्त्रीय चाचण्या
     • माईंड ट्रेनिंग सेंटर
     • शॉक ट्रिटमेंट
     • औषधी
     • व्यसनमुक्ती केंद्र
     • व्यवसाय मार्गदर्शन / डे केअर
     • सामाजिक कार्य विभाग
     • शैक्षणिक आणि संशोधन विभाग
     • ग्रंथालय
     • शैक्षणिक कक्ष
     • समूह उपचार
     • रुग्णासोबतच्या नातेवाईकांसाठी कार्यक्रम